Algemene voorwaarden

Download als PDF

1 Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen CIBOT B.V. (verder: “CIBOT”) en haar opdrachtgevers (verder: “de Opdrachtgever”).

b. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien CIBOT gebruik maakt van derden.

c. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd.

d. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door CIBOT schriftelijk zijn aanvaard.

2 Offertes en overeenkomsten

a. Alle offertes van CIBOT zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 3 maanden, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

b. CIBOT kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

c. De prijzen zijn exclusief BTW, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijfkosten.

d. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgopdrachten, tenzij anders vermeld.

e. De overeenkomst is enkel geldig, indien deze schriftelijk dan wel per e-mail is vastgelegd c.q. bevestigd. Ook afspraken die zijn gemaakt met werknemers van CIBOT zijn enkel geldig, indien deze schriftelijk dan wel per e-mail door CIBOT zijn bevestigd.

3 Uitvoering van de overeenkomst

a. CIBOT zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen haar dienstverlening en advisering optimaal uit te voeren; de uitvoeringstermijnen van CIBOT zijn echter indicatief.

b. Het is CIBOT toegestaan om de overeenkomst in delen uit te voeren en deze delen afzonderlijk te factureren.

c. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door CIBOT verzochte c.q. benodigde informatie tijdig wordt verstrekt, alsmede dat de informatie volledig en correct is.

d. Wordt aan lid c van dit artikel door de Opdrachtgever niet of niet voldoende voldaan, dan heeft CIBOT het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4 Derden

CIBOT is bevoegd om derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

5 Aansprakelijkheid

a. CIBOT heeft een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De polis ligt ter inzage op het kantoor van CIBOT.

b. De aansprakelijkheid van CIBOT is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van CIBOT ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van CIBOT door de verzekeraar niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van CIBOT beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende opdracht, waarbij in geval van een duurovereenkomst geldt ten hoogste het factuurbedrag van de laatste factuur is. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van CIBOT beperkt tot een bedrag van maximaal het factuurbedrag van de laatste factuur, met een maximum van € 5.000,-.

c. CIBOT sluit iedere aansprakelijkheid voor (in)directe schade uit, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

d. CIBOT is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde(n).

e. Tijdens een audit beoordeelt CIBOT de conformiteit met de norm op basis van steekproeven. Een volgende audit kan tot een ander resultaat leiden. Aan eerdere audits kunnen daarom geen aanspraken of rechten worden ontleend.

f. Opdrachtgever vrijwaart CIBOT ter zake van alle mogelijke aanspraken en vorderingen van derden.

g. CIBOT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de uitkomst van de uitgevoerde inspectie.

h. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens op het certificaat en het aanleveren daarvan. CIBOT is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens op het certificaat.

6 Overmacht

a. Tekortkomingen van CIBOT in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen en geven de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

b. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer, het onverwacht uitvallen van derden, plotselinge ziekte assessor, bedrijfsstoornis, diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen c.q. bedrijfsgegevens, technische mankementen, transportproblemen, staking, de gevolgen van natuurgeweld, e.d. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door CIBOT bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

7 Tarieven, kosten en betaling

a. Het jaarlijkse lidmaatschap wordt voldaan aan de hand van een (proforma)factuur. De actuele tarieven worden aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt via een prijslijst.

b. De betalingstermijn is 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

c. CIBOT heeft het recht om een voorschot te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het voorschot is voldaan.

d. De reiskosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

e. De reiskosten bedragen 0,36 euro per kilometer of de op dat moment geldende openbaar vervoertarieven.

f. De reiskosten bedragen 0,40 per kilometer in geval van aanvullende diensten. De verplichte jaarlijkse audits – met uitzondering van herbeoordelingen of beoordelingen op verzoek – zijn vrijgesteld van reiskosten.

g. Bij op- en/of aanmerkingen zijdens de Opdrachtgever ten aanzien van de door CIBOT gezonden facturen, dient de Opdrachtgever binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij CIBOT te reclameren. In geval reclame niet plaatsvindt binnen voormelde termijn, dan wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de uitvoering van de werkzaamheden door CIBOT en de betreffende factuur.

h. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke

(handels-)rente verschuldigd.

i. Alle kosten die door CIBOT moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten dan wel het door de rechtbanken in Nederland gehanteerde Rapport Voorwerk II, met een minimum van € 350,-.

j. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om te verrekenen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

8 Wijziging en annulering

a. De Opdrachtgever kan de overeenkomst met betrekking tot faciliterende middelen annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:

  • bij annulering of wijziging korter dan 14 kalenderdagen voor aanvang van de opdracht is Opdrachtgever verplicht 100% van het factuurbedrag te vergoeden.
  • bij annulering of wijziging korter dan 30 kalenderdagen voor aanvang van de opdracht is Opdrachtgever verplicht 50% van het factuurbedrag te vergoeden.
  • annulering of wijziging door Opdrachtgever kan tot 30 kalenderdagen kosteloos geschieden.

b. Het verzoek tot annulering dient schriftelijk en onder opgaaf van redenen te worden gedaan.

c. Wel zijn te allen tijde de kosten die CIBOT aan derden heeft gemaakt voor rekening van de Opdrachtgever.

d. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of extra werkzaamheden uit te voeren, zullen partijen tijdig, schriftelijk en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Hiervoor kan CIBOT extra kosten in rekening brengen.

e. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of dat er extra werkzaamheden moeten worden verricht, kan het tijdstip van voltooiing van de overeenkomst daardoor worden beïnvloed. CIBOT zal de Opdrachtgever daar zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

f. CIBOT heeft het recht om, op basis van gegronde redenen, de opdracht te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het betreffende deel van de factuur waarop de annulering van CIBOT betrekking heeft.

9 Intellectueel eigendom

a. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CIBOT B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op de website of uit lesmateriaal te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij CIBOT B.V.

b. Logo’s en beeldmerken mogen door aangesloten leden vrij gebruikt worden in correspondentie en voor marketingdoeleinden. Deze toestemming wordt automatisch verstrekt na betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. Niet-leden is het zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan om, op wat voor wijze dan ook, de indruk te wekken dat zij door CIBOT B.V. gecertificeerd en/of geaccrediteerd zijn.

c. Zonder schriftelijke toestemming van CIBOT B.V. is het niet toegestaan om (eigen) certificaten uit te geven waarop CIBOT B.V. dan wel tekstueel, dan wel via logo’s of beeldmerken, genoemd wordt.

10 Opschorting van de overeenkomst

a. CIBOT is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen.

b. De bevoegdheid tot opschorting vervalt indien de Opdrachtgever ter verzekering van de nakoming van haar verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld ten behoeve van CIBOT.

c. Opschorting van de overeenkomst ontslaat de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.

d. Indien CIBOT door het opschorten van de overeenkomst schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor rekening van de Opdrachtgever.

e. CIBOT is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de opschorting.

11 Tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst

a. De overeenkomst is enkel tussentijds opzegbaar indien dit expliciet is overeengekomen.

b. Overeenkomsten van onbepaalde tijd kunnen aan het einde van ieder contractjaar worden beëindigd na een schriftelijke opzegging middels aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

c. CIBOT heeft het recht de overeenkomst en de certificering van de Opdrachtgever te ontbinden indien:

  • de Opdrachtgever in staat van faillissement is geraakt of aan haar surseance van betaling is verleend;
  • zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van CIBOT kan worden gevergd;

d. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van CIBOT op de Opdrachtgever direct opeisbaar.

12 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

a. Op de rechtsverhouding tussen CIBOT en de Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant; niettemin heeft CIBOT het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.

13 Slotbepalingen

a. CIBOT is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. De Opdrachtgever zal hiervan tijdig in kennis worden gesteld.

b. CIBOT heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen 8 kalenderdagen na deze wijziging.

c. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.