Algemene voorwaarden

 

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. CIBOT: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij: de (rechts)persoon waar CIBOT een overeenkomst mee sluit of mee voornemend is te sluiten;
 3. Partijen: CIBOT en Wederpartij;
 4. Schriftelijk: op schrift gesteld; per post, via mail of via een andere elektronische weg;
 5. Derde(n): (rechts)personen, niet zijnde CIBOT of Wederpartij;
 6. Duurovereenkomst: overeenkomst krachtens welke CIBOT voor bepaalde of onbepaalde tijd structureel prestaties verricht.

Artikel 2 – Identiteit van CIBOT

Naam bedrijf: CIBOT B.V.
Straatnaam en nummer: Schoenmakersstraat 12
Postcode en vestigingsplaats: 5684 ZH Best
Telefoonnummer: 085 – 78 28 700
KvK-nummer: 64981606

Artikel 3 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van CIBOT en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen CIBOT en Wederpartij.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 5. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden CIBOT niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. CIBOT behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien CIBOT weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 3. Afgesproken uitvoeringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor uitvoering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.
 4. CIBOT kan de overeenkomst in delen uitvoeren en kan deze delen afzonderlijk factureren.
 5. CIBOT kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden immer het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 6. Wederpartij dient ervoor te zorgen dat alle informatie en gegevens die voor juiste uitvoering van de overeenkomst benodigd is, tijdig aan CIBOT wordt verstrekt, alsmede dat de informatie en gegevens volledig en correct zijn. CIBOT kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien Wederpartij hier naar het oordeel van CIBOT niet of niet voldoende aan heeft voldaan. CIBOT heeft het recht om hierdoor extra ontstane kosten bij Wederpartij in rekening te brengen.
 7. CIBOT is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst Derden in te schakelen.
 8. De werking van art. 7:404 BW en/of art. 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

Artikel 6 – Wijziging en annulering

 1. Wederpartij kan de overeenkomst met betrekking tot faciliterende middelen annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:
  1. Bij annulering of wijziging binnen 14 (veertien) kalenderdagen voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst is Wederpartij verplicht 100% van het factuurbedrag te vergoeden.
  2. Bij annulering of wijziging korter dan 30 (dertig) kalenderdagen voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst is Wederpartij verplicht 50% van het factuurbedrag te vergoeden.
 2. Het verzoek tot annulering dient schriftelijk en onder opgaaf van redenen te worden gedaan.
 3. Kosten die CIBOT reeds voor annulering of wijziging heeft gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, zijn ten alle tijden voor rekening van Wederpartij, ongeacht het moment waarop Wederpartij een verzoek doet.
 4. Wederpartij aanvaardt dat door wijziging van de overeenkomst het tijdstip van uitvoering en/of voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

Artikel 7 – Meerwerk

 1. Indien CIBOT op verzoek van Wederpartij of op eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van CIBOT. CIBOT is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal CIBOT Wederpartij altijd van tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 8 – Ontbinding en opzegtermijnen

 1. CIBOT heeft het recht om de nakoming van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten indien:
 1. Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of CIBOT gegronde redenen heeft aan te nemen dat dit zal gebeuren.
 2. Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard.
 3. Wederpartij (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt.
 4. Wederpartij overgaat tot liquidatie van zijn onderneming.
 5. het vermogen van Wederpartij geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen.
 1. Wederpartij kan een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd, zoals het jaarlijks lidmaatschap, niet eenzijdig tussentijds opzeggen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien de overeengekomen duur van een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd is verstreken, wordt deze overeenkomst voortgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 3. Wederpartij kan een Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd ten alle tijden schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 (drie) maanden. Opzegging geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van reeds aan CIBOT betaalde bedragen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. CIBOT is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade. Beperkingen van de aansprakelijkheid van CIBOT in dit artikel gelden niet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van CIBOT.
 2. Indien CIBOT toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van CIBOT beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen factuurbedrag (exclusief btw). 
 3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van CIBOT uitkeert. 
 4. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden.
 5. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van CIBOT aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
  2. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
 6. Wederpartij vrijwaart CIBOT voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij CIBOT meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen CIBOT vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 8. CIBOT is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW. 
 9. CIBOT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat CIBOT is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, bijvoorbeeld bij het opstellen van een certificaat.
 10. CIBOT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat CIBOT de certificering of het lidmaatschap van Wederpartij rechtens heeft beëindigd.
 11. CIBOT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat CIBOT de overeenkomst met Wederpartij heeft ontbonden op grond van artikel 8.

Artikel 11 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van CIBOT in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan CIBOT kan worden toegerekend in geval van een van de wil van CIBOT onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van CIBOT kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, stroomstoringen of andere storingen van technische aard, het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee zaken of personen vervoerd moeten worden, ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid, staking, bedrijfsstoornis, diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen c.q. bedrijfsgegevens, de gevolgen van natuurgeweld en gevolgen van pandemieën/epidemieën waaronder maar niet beperkt door de pandemie veroorzaakt door SARS-CoV-2 (‘het coronavirus’).
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan CIBOT niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang CIBOT niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. CIBOT is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als CIBOT als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
 3. Indien de overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft CIBOT recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.

Artikel 12 – Bedragen en kosten

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
 2. Reiskosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De reiskosten bedragen 0,30 euro (dertig eurocent) per kilometer of de op dat moment geldende tarieven voor openbaar vervoer, indien daar gebruik van moet worden gemaakt.
 4. CIBOT behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 5. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van het aanbod. CIBOT behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop opdrachtnemer in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht CIBOT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 7. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 

Artikel 13 – Betaling en facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 2. CIBOT heeft het recht een voorschot te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het voorschot is voldaan.
 3. Jaarlijks lidmaatschap wordt voldaan aan de hand van een (proforma)factuur. De actuele tarieven worden aan Wederpartij kenbaar gemaakt via een prijslijst.
 4. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan CIBOT te melden.
 5. Indien Wederpartij op- en/of aanmerkingen heeft ten aanzien van de door CIBOT verzonden facturen, dient Wederpartij dat binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken. Indien Wederpartij dit niet doet, mag CIBOT ervan uitgaan dat de verstuurde factuur volledig correct en het factuurbedrag verschuldigd is.
 6. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door CIBOT gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is CIBOT gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 7. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van CIBOT op Wederpartij jegens CIBOT direct opeisbaar.
 8. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14 – Levering van producten

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan CIBOT kenbaar heeft gemaakt.
 2. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal CIBOT zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende producten heeft Wederpartij het recht dit product binnen 14 (veertien) dagen te retourneren. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dat geval voor rekening van CIBOT.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij CIBOT tot het moment van bezorging en plaatsing bij de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan CIBOT bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Artikel 15 – Klachten

 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij CIBOT terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
 2. Wederpartij dient CIBOT in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan CIBOT is gemeld, wordt het product of de dienst geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en conform de overeenkomst te functioneren. 
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

Artikel 16 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van Wederpartij die voortvloeien uit deze overeenkomst of deze algemene voorwaarden kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 17 − Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door CIBOT verleende diensten of gebruikte (les)materialen en/of beeldmaterialen rusten bij CIBOT. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten.
 2. De door CIBOT aan Wederpartij verstrekte stukken, (les)materialen en beeldmaterialen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen en verspreiden, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door CIBOT is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met CIBOT.
 3. CIBOT behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.
 4. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan Derden.
 5. Wederpartij verleent CIBOT toestemming om de naam en/of het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.
 6. Logo’s en beeldmerken van CIBOT mogen door aangesloten leden vrij gebruikt worden in correspondentie en voor marketingdoeleinden. Deze toestemming wordt automatisch verleend na betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.
 7. Het is niet-leden zonder schriftelijke toestemming van CIBOT niet toegestaan om, op wat voor wijze dan ook, de indruk te wekken dat zij door CIBOT gecertificeerd en/of geaccrediteerd zijn.
 8. Zonder schriftelijke toestemming van CIBOT is het niet toegestaan om (eigen) certificaten uit te geven waarop CIBOT tekstueel, dan wel via logo’s of beeldmerken, genoemd wordt.
 9. Wederpartij vrijwaart CIBOT voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
 10. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 25.000 (vijfentwintigduizend) euro, onverminderd het recht van CIBOT op schadevergoeding.

Artikel 18 − Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van de overeenkomst van CIBOT heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de CIBOT is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien de Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van CIBOT een direct opeisbare boete van 10.000 (tienduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van CIBOT, waaronder zijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 − Verrekening en opschorting

 1. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op overeenkomsten tussen CIBOT en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 3. Ingeval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.
 4. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Wederpartij en CIBOT, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden in beginsel beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar CIBOT is gevestigd.

Artikel 21 − Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 17 (Intellectueel eigendom), artikel 18 (Geheimhouding), artikel 20 (Toepasselijk recht), artikel 9 (Aansprakelijkheid) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 22 − Wijziging of aanvulling

 1. CIBOT is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal CIBOT Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen. Wederpartij heeft in dat geval het recht de reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen 8 (acht) kalenderdagen na de wijziging of aanvulling. Kosten die CIBOT reeds heeft gemaakt voordat Wederpartij overgaat tot annulering zijn voor rekening van Wederpartij.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen 30 (dertig) kalenderdagen zitten.

HOOFDSTUK 2: CERTIFICERING INSTRUCTEUR

Artikel 23 – Toepasselijkheid hoofdstuk 2 

 1. In aanvulling op hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden is dit hoofdstuk van toepassing op overeenkomsten tussen Partijen, die inhouden dat Wederpartij of een door Wederpartij aan CIBOT bekendgemaakte Derde door CIBOT wordt gecertificeerd of geaccrediteerd als instructeur.

Artikel 24 – Aanvraagformulier

 1. CIBOT kan een aanvraag altijd weigeren indien CIBOT van oordeel is dat de certificering niet in het beste belang is van CIBOT.

Artikel 25 – Certificering

 1. Het toekennen van een certificaat aan Wederpartij vindt alleen plaats naar oordeel van CIBOT. Deelname aan een cursus of opleiding geeft dus geen recht op de toekenning van een certificaat.
 2. CIBOT heeft het recht om certificering te herroepen indien CIBOT van oordeel is dat certificering niet meer in het beste belang van CIBOT is.
 3. Wederpartij geeft geen CIBOT-cursussen tot hij/zij daarvoor gecertificeerd is of anderszins schriftelijke toestemming heeft gekregen van CIBOT. Wederpartij mag ook op geen enkele wijze de indruk wekken dat zij CIBOT-cursussen verleent indien zij daar niet (meer) gecertificeerd voor is.
 4. Bij het geven van cursussen onder CIBOT-certificering dient te worden voldaan aan alle normen en procedures van CIBOT zoals gepubliceerd door CIBOT.
 5. Wederpartij dient zichzelf op de hoogte te houden van alle CIBOT-cursusmaterialen, inclusief herzieningen van bestaande materialen en de introductie van nieuwe materialen.

Artikel 26 – Audits

 1. Tijdens een audit beoordeelt CIBOT de conformiteit met de door CIBOT gehanteerde normen en procedures op basis van steekproeven.
 2. Wederpartij is verplicht medewerking te verlenen indien CIBOT een audit af wil nemen.
 3. Elke afzonderlijke audit kan tot een ander resultaat leiden. Aan eerdere audits kunnen daarom geen aanspraken of rechten worden ontleend.
 4. CIBOT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitkomst van een uitgevoerde audit.
 5. Indien CIBOT naar aanleiding van een audit van oordeel is dat een instructeur niet voldoet aan de door CIBOT gehanteerde normen of procedures, is dat voor CIBOT een grond om de certificering te herroepen.

HOOFDSTUK 3: CODE 95

Artikel 27 – Toepasselijkheid en wijzigingen hoofdstuk 3

 1. In aanvulling op hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden is dit hoofdstuk van toepassing op overeenkomsten tussen Partijen, die inhouden dat Wederpartij voor eigen rekening en risico Code 95-opleidingen uitvoert, en CIBOT daarbij op enige wijze ondersteuning verleent.
 2. CIBOT heeft het recht de bepalingen in dit hoofdstuk eenzijdig aan te passen. CIBOT stelt Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Vanaf het moment van die kennisgeving is Wederpartij gehouden aan de aangepaste bepalingen.
 3. Wederpartij verplicht zich onvoorwaardelijk de aangepaste bepalingen zoals bedoeld in het vorige lid na te leven, ook indien dit tot gevolg heeft dat de cursus geannuleerd zal moeten worden.
 4. CIBOT zal lopende opdrachten ten alle tijden proberen te faciliteren en ongewenste wijzigingen proberen te voorkomen indien dit mogelijk is binnen de kaders van het CBR/CCV.

Artikel 28 – Strikte naleving van voorwaarden

 1. De erkenning van een opleiding onder Code 95-registratie wordt onder zeer strenge voorwaarden door het CBR/CCV uitgegeven. Wederpartij is verplicht de voorwaarden voor een Code 95-registratie strikt na te leven.

Artikel 29 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. CIBOT stelt haar door het CBR/CCV goedgekeurde lesplannen ter beschikking aan bij haar ingeschreven instituten en door haar aangewezen Code 95-instituten.
 2. Wederpartij verplicht zich enkel instructeurs in te zetten die over de voor dat vakgebied toepasselijke CIBOT-instructeurskwalificatie beschikken, of indien CIBOT schriftelijke toestemming heeft verleend om een instructeur met gelijkwaardige certificaten van een andere certificerende instelling in te zetten.
 3. Wederpartij is ervoor verantwoordelijk dat de instructeur zich houdt aan de kaders van het CBR/CCV voor Code 95.

Artikel 30 – Administratieve voorwaarden

 1. Wederpartij zal:
  1. CIBOT de juiste cursistgegevens verstrekken;
  2. aanwezigheidscontrole a.d.h.v. identiteitsbewijs uitvoeren;
  3. cursisten die niet in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs aangeven als afwezig;
  4. na volledige controle de cursisten een handtekening op de Code 95-presentielijst laten zetten;
  5. niemand aan de presentielijst toevoegen zonder telefonische toestemming van CIBOT. Bij geen gehoor blijven proberen. Er dient daadwerkelijk telefonisch contact te zijn geweest met CIBOT;
  6. de presentielijst nooit voor de op de presentielijst aangegeven eindtijd af te laten tekenen;
  7. uiterlijk 15 minuten na aanvang eventuele afwezigheid van cursisten doorgeven aan CIBOT. CIBOT zal in dat geval de cursisten in kwestie in TOP afmelden. Aanmelden is op dat moment niet meer mogelijk;
  8. zich houden aan het lesplan;
  9. de in het lesplan gestelde lesmaterialen gebruiken.

Artikel 31 – Aansprakelijkheid

 1. CIBOT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die het gevolg is van incorrecte registratie van kandidaten.

Artikel 32 – Boetebeding

 1. Indien de Wederpartij regels van het CBR/CCV of andere bevoegde instantie met betrekking tot Code 95 overtreedt en dit heeft geleid tot een schriftelijke waarschuwing of boete, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van CIBOT een direct opeisbare boete van 500 (vijfhonderd) euro verschuldigd voor elke overtreding, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade, onverminderd de overige rechten van CIBOT, waaronder haar recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien een overtreding van de regels van het CBR/CCV of andere bevoegde instantie met betrekking tot Code 95 door Wederpartij leidt tot een boete, zal deze aanvullend op het in lid 1 genoemde bedrag in rekening gebracht worden bij Wederpartij.
 3. Wederpartij is ook bij nalatig of niet doorgeven van informatie met betrekking tot de cursus en/of de cursisten verantwoordelijk voor eventuele waarschuwingen of boetes van het CBR/CCV of andere bevoegde instantie aan CIBOT.
 4. CIBOT verplicht zich op verzoek van Wederpartij de schriftelijke bewijzen van de waarschuwing en/of boete te tonen aan Wederpartij indien er sprake is van een situatie uit lid 2 of lid 3.
 5. Indien een overtreding van de regels van het CBR/CCV of andere bevoegde instantie met betrekking tot Code 95 door Wederpartij leidt tot een schriftelijke waarschuwing of boete, is CIBOT ten alle tijden bevoegd de overeenkomst met Wederpartij te ontbinden en de werkzaamheden te staken, onverminderd haar recht om de overige uit deze bepaling voortvloeiende rechten geldend te maken.
Winkelwagen