Wie zijn wij

Wat is onze onderwijsfilosofie

Specialist in certificering

CIBOT – opgericht in 2016 – is in de eerste plaats een certificerende instantie. Samen met een aantal kernpartners, zowel uit de opleidingswereld als experts uit het vak, werken wij dagelijks aan verbetering van de opleidingen, het curriculum en het certificatieproces. Daarbij wordt doorlopend kennis uit allerlei vakgebieden gedeeld.

Het bedrijf is ontstaan uit een samenwerkingsproject voor het opzetten van een lesmethode voor luchtvrachtbeveiliging en forensisch duiken. Nadat ook opleiders in de BHV- en VCA-branche met dezelfde behoeften zich aansloten, werd de keuze gemaakt om een onafhankelijk certificeringsinstituut op te richten.
Dankzij het enthousiasme van de leden is CIBOT in relatief korte tijd uitgegroeid tot een bekende partij in diverse (opleidings)branches.

Onze visie is een pragmatische kijk op certificering. Wij willen:

  • door samenwerking uniformiteit en kwaliteit verkrijgen in opleiding en training;
  • door controle en inspraak kwaliteit en vertrouwen in instructeurs hoog houden;
  • als centrale spil het (kennis)netwerk van instructeurs en opleiders vergroten.

Onderwijsfilosofie

In beginsel bestaat certificatie uit drie elementen: een norm, een toetsing en het toekennen van de certificering. Als certificerende instelling stellen wij hiervoor richtlijnen, documenten en processen op. Dit is onze kerntaak. Wij zijn ook van mening dat onze certificatie niet alleen iets moet zeggen over de huidige kwaliteit, maar ook moet bijdragen aan verbetering van het volwassenenonderwijs in Nederland. Daarom nemen we voor onze aangesloten opleiders ook een adviserende sleutelrol in.

Vakinhoudelijke kennis staat in de trainingswereld hoog in het vaandel, en terecht: de samenleving wordt steeds complexer, met alle richtlijnen, normen en wetgeving van dien. Instructeurs en docenten dienen boven de stof te staan om tot de kern te kunnen komen van hetgeen zij doceren. Het zijn deze experts die dagelijks bezig zijn in hun vakgebied en om hun kennis over te dragen.

Kennisoverdracht daarentegen staat of valt met de didactische vaardigheden van de instructeurs en docenten. Deze vaardigheden hebben dus de meest prominente rol in de onderwijsfilosofie van CIBOT. Zowel tijdens de instructeurs- en docentopleidingen als tijdens de jaarlijkse audits ligt de focus daarom op didactiek en de wijze waarop de instructeurs en docenten voor hun klas staan. Er wordt niet alleen gekeken naar de inhoudelijke kennis van de instructeur, maar ook: hoe gaat hij of zij om met de cursisten? Hoe is de interactie met individuele cursisten en de groep als geheel? Sluit het stem- en taalgebruik aan op de groep?

In een tijd waarin een term als permanent education – een leven lang leren – steeds prominenter wordt, is het van belang om onze visie op onderwijs bij te stellen. Mensen nemen zelf steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling, wat niet meer rijmt met het klassieke beeld van de docent die achter een bureau of lessenaar een monoloog houdt.

Onze assessors en auditors zijn opgeleid om tijdens een audit deze punten te kunnen beoordelen. Dat niet alleen: zij gaan in de evaluatie ook in gesprek met de instructeurs en docenten over bepaalde (didactische) keuzes die tijdens het lesgeven gemaakt worden. Verder worden instructeurs en docenten na de beoordeling gecoacht om aan hun verbeterpunten te werken. Zo kunnen zij zich doorlopend ontwikkelen. Iedere docent kan verbeteren en zelfs ervaren, kwalitatief goede docenten waarderen de feedback als kwaliteitsverhogend.

De didactische kern van het vaardigheidsonderwijs binnen CIBOT wordt gevormd door Peyton’s vierstappenplan. Deze methode is effectief toepasbaar bij verschillende leerstijlen van cursisten. Diverse wetenschappelijke studies hebben de effectiviteit van deze methode boven andere methodes aangetoond. Zowel het leerrendement als de snelheid van handelen is aantoonbaar hoger bij cursisten die met behulp van het vierstappenplan opgeleid en getraind worden. Een bijkomend voordeel van deze didactische methode is dat deze ingezet kan worden bij een zeer breed spectrum van handelingen.

Binnen het theoretisch onderwijs gaan we uit van evidence-based practices, zoals peer-to-peer feedback, Tell how-Show how en het bieden van een gestructeerde leeromgeving waarin cursisten en studenten weten wat er van hen verwacht wordt.

Winkelwagen