Bedrijfshulpverlening (bhv)

Volgens artikel 15 van de Arbo-wetgeving is elke werkgever verplicht over tenminste één bedrijfshulpverlener te beschikken:

  1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
  2. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
    a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
    b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
    c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.
  3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de bhv’er, zolang deze competent is om in noodsituaties te handelen. Omdat de aard van risico’s per bedrijf verschillen, is het raadzaam om de opleiding samen te stellen op basis van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In samenwerking met CIBOT wordt er een competentieprofiel opgesteld waaraan de bhv’ers dienen te voldoen. Op deze manier is het mogelijk om een gecertificeerde opleiding te geven zonder de essentie van arbowet artikel 15 te verliezen.

Indien gewenst kunnen aangesloten instructeurs gebruikmaken van het netwerk om de eindklant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Vereisten instructeur

Een BHV-instructeur dient minstens gecertificeerd te zijn om de modules BFR1: BLS, BFR2: EHBO en BFR3: BPIM te mogen onderwijzen. Afhankelijk van de eisen die aan de bhv’er gesteld worden, dient de instructeur gecertificeerd te zijn om de respectievelijke modules te kunnen onderwijzen.

Vereisten cursist

Om voor een Basis BHV-certificaat in aanmerking te komen, moet een kandidaat de cursusmodules BFR (reanimatie, basis EHBO, brand & plaatselijk incidentmanagement) hebben afgerond. Afhankelijk van het risicoprofiel van de werkplek zijn er aanvullende modules zoals “Kinder-EHBO” of “Sport- en wandelletsel”.